Novara 25×75

https://ceramikakonskie.pl/sites/default/files/2019-09/novara-Visual_1.jpg