Treviso 20x50

https://ceramikakonskie.pl/sites/default/files/2017-11/treviso-poczt%C3%B3wki-poprawka-001.jpg