Domenico 20x50

https://ceramikakonskie.pl/sites/default/files/2017-11/DOMENICO-_srgb_cmyk.jpg